Provérbio Chinês

Há três coisas na vida que nunca voltam atrás: a flecha lançada, a palavra pronunciada e a oportunidade perdida.

Trinta e seis vistas do monte Fuji


1 - The Great Wave off Kanagawa
 2 - Red Fuji - Aka Fuji


3 - Shower below the Summit

4 - Mannen Bridge at Fukagawa in Edo5 - Surugadai in Edo
6 - Aoyama, En-za-no-Matsu 


 7 - Bushu Senju

8 - Inume Pass in Koshu Province

 9 - Bishu; Fujimi-ga-hara


10 - Ejiri in Saruga Province 

11 - Eto, Suruga-cho, Mii Mise Ryakuzu 

12 - Ommayagashi yori Ryogoku-bashi no Sekiyou wo miru

13 - Gohyaku Rakan-ji, Sazaido

14 - Tea House at Koishikawa 

15 - Kower Meguro Area 

16 - Water-Wheel at Onden 

17 - Inns at Enoshima island in Sagami Province 

18 - Fishing Boats at Tago-no-ura Bay in Ejiri 

19 - Yoshida at Tokaido

20 - Sea Route at Kazusa Province 

21 - Nihonbashi in Edo

22 - Sekiya

23 - Noboto-ura

24 - Lake at Hakone in Sagami Province

25 - Koshu; Misaka Suimen

26 - Hodogaya

27 - Hongan-ji Temple, Asakusa in Edo

28 - Hongan-ji Temple, Asakusa in Edo

29 - Tsukuda Island in Musashi Province

30 - Shichiri-ga-hama Beach in Suruga Province

31 - Cranes at Umezawa Manor in Sagami Province

32 - Koshu, Kajikazawa

33 - Mishima Pass

34 - In the Mountains of Totomi Province

 35 - Lake Suwa in Shinano Province

36 - House Boat at Ushibori in Hitachi Province